Verkosto
3
.
1

Teatterin ammattilaisten yhteinen operaatio kohti toimivampia käytäntöjä ja hedelmällistä vuorovaikutusta

Ammattiteattereiden ja muiden teatterialan organisaatioiden muodostamassa UNOn Verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja käytäntöjä. Toiminta tarjoaa tilaisuuden pysähtyä teatterin ytimessä olevien sisältökysymysten äärelle. Verkosto toimii alustana avoimen dialogin ja yhteisen ajattelun rakentamiselle. UNO dokumentoi ja jäsentää työskentelyissä jaettua kokemustietoa ja palauttaa sen takaisin kentälle kenen tahansa hyödynnettäväksi. Toiminta jakaantuu Verkoston edustajille yhteisiin tilaisuuksiin ja Verkoston teattereissa paikan päällä tehtävään yhteistyöhön. Verkoston teatterit osallistuvat UNOn rahoittamiseen omarahoitusosuuden avulla.

Verkosto toimii vuorovaikutuksessa UNOn kirjailijaohjelman kanssa. Teatterit ja UNO-kirjailijat kohtaavat ja tutustuvat. Toiminnalla tarjotaan kehittelytukea keskeneräisille teksteille. Verkostosta voi myös aueta tuotantomahdollisuuksia näytelmille.

Verkoston teattereiden tekijöille UNOn toiminta on mahdollisuus…

Näillä sivuilla kuvattu toiminta on tarkoitettu vain UNOn Verkostoon kuuluville toimijoille ellei toisin mainita.

Toimintaperiaatteet

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.

Verkostolle yhteinen toiminta

UNO Verkoston edustajille yhteinen toiminta & teatterin ammattilaisille suunnatut tilaisuudet 2020–2021

UNOn itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa organisoimat tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset ja työpajatyöskentelyt keräävät ammattilaisia Verkoston teattereista ja/tai muista alan organisaatioista yhteen ajankohtaisten kysymysten äärelle. Yhteinen toiminta järjestetään pääosin Helsingissä ja se käsittää sekä vain Verkoston toimijoille suunnattua sisältöä että myös kaikille alan ammattilaisille ja/tai yleisölle avoimia tilaisuuksia.

1) UNO Ajatushautomo: Ohjelmistosuunnittelun taide -teema

Ajatushautomo on yhteistä ajattelua, kokemustiedon jäsentämistä ja tavoitteellista kehittämistyötä.
Viimeisessä prosessissa käsittelemme teatterin merkityksen, olemassaolon ja taiteellisen toiminnan perustan kannalta elintärkeitä kysymyksiä. Se, mitä teattereissa tulevaisuudessa tehdään ja miksi, ovat mitä suurimmassa määrin myös suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kohtalonkysymyksiä. Kollegiaalinen prosessi sparraa osallistujia oman toimintaympäristönsä toimintatapojen tarkasteluun ja haastaa rohkeaan ajatteluun. 
Kohderyhmä: Verkoston teattereiden johtajat ja muut ohjelmistosuunnittelun parissa työskentelevät (esim. tuottajat, dramaturgit). Osaan tapaamisista kutsutaan lisäksi mm. kirjailijoita, ohjaajia ja agentuurien edustajia.

2) Yhteiset työpajat ja koulutuspäivät

Näytelmäkäännöstyöpaja
Työpajassa käsitellään Sofia Aminoffin UNOssa vuonna 2018 kehittelemän Den lysande tiden -näytelmän suomennosta (kääntäjä Jukka-Pekka Pajunen). Työpajassa kuullaan näytelmä luettuna ja keskustellaan siitä. Työskentely tukee käännöstyön viimeistelyä.
Kohderyhmä: UNO-kirjailijat, Verkoston teatterit ja muut toimijat

Ohjaaja, kirjailija & teksti -työpaja
Työpajassa käsitellään kirjailijan ja ohjaajan yhteistyötä ja dialogia sekä ohjaajan suhdetta näytelmätekstiin. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa.
Kohderyhmä: ohjaajat, näytelmäkirjailijat ja alan opiskelijat

Viestintä- ja markkinointiväen näytelmäkoulutus
Työskentely tarjoaa välineitä uuden näytelmän kanssa työskentelyyn ja keskeneräisen taiteellisen teoksen pohjalta tehtävään viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun.
Kohderyhmä: Teattereiden viestintä- ja markkinointitehtävissä työskentelevät

Työskentely keskeneräisen tekstin kanssa -työpaja/koulutuspäivä
Käytännönlähteisessä työpajassa paneudutaan teatteriesityksen suunnittelua tukeviin työtapoihin, kun työn lähtökohtana on keskeneräinen näytelmäteksti. Työskentely tapahtuu UNOn kirjailijaohjelmassa kehiteltävän näytelmän äärellä yhdessä kirjailijan kanssa, ja se tukee tekstin kehittelyä. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa.
Kohderyhmä: ohjaajat ja suunnittelijat (Verkosto & freelancerit) ja alan opiskelijat

Palautetyöpajat
Työpaja antaa välineitä palautteen antamiseen ja (keskeneräisen) teoksen äärellä käytävään moninäkökulmaiseen keskusteluun. Työpajoja toteutetaan ensisijaisesti UNO-näytelmien äärellä ja työskentelyllä tuetaan tekstien kehittelyä.
Kohderyhmä: Verkostolle yhteisenä tai tietylle ammattiryhmälle suunnattuna

3) Tutustuminen UNO-näytelmiin ja kohtaamisia kirjailijoiden kanssa

Verkoston yhteiseen ohjelmaan kuuluvat lisäksi UNOn vuoden avaukset, lukudraamaillat, näytelmien kantaesitysten esityskatselmukset ym. tilaisuudet, joiden avulla voi tutustua UNO-­näytelmiin ja kirjailijoihin.

4) UNOn päätöstapahtuma

UNOn loppumetreillä järjestetään yhteistyössä Verkoston teattereiden kanssa toteutettava monipäiväinen tapahtuma, joka kokoaa kirjailijat, Verkoston ja muut näytelmästä kiinnostuneet UNOn kirjailijaohjelmassa kehiteltyjen näytelmien sekä hankkeen toiminnasta kertyneiden havaintojen äärelle. Kohderyhmä: Tapahtuma sisältää teatterin ammattilaisille suunnattuja sekä yleisölle avoimia tilaisuuksia

5) Muuta ohjelmaa

UNO järjestää vuosien 2020–2021 aikana myös muuta kuin ohessa mainittua toimintaa. Verkoston ohjelmaan voidaan sisällyttää myös UNOn yhteistyötahojen järjestämiä tilaisuuksia.

Toiminta verkoston teattereissa

UNO Verkoston teattereissa / teattereiden kanssa järjestettävä yhteinen toiminta 2020–2021

UNO järjestää Verkoston teattereiden henkilökunnille koulutuksellisia työ­pajoja paikan päällä teattereissa. UNOn kanssa voi tehdä myös muunlaista yhteistyötä liittyen teattereiden ja/tai muiden Verkoston orgnisaatioiden omaan toimintaan. Toteutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti UNOn resurssien puitteissa.

1) UNO-työpajat

UNO järjestää osallistujien tarpeiden mukaan täsmättyjä työpajoja Verkoston teattereiden henkilökunnille sekä esim. teatterialan järjestöjen jäsenistöille yhteisinä työskentelyinä. Työpajoja vetävät sisällöstä riippuen UNOn drama­turgi ja/tai muut asiantuntijat.

Työpajojen lähtökohtana on antaa välineitä nykynäytelmän, keskeneräisen tekstin ja/tai kirjailijoiden kanssa työskentelyyn. Lisäksi voidaan järjestää työskentelyjä, joiden avulla tuetaan teatterin omien prosessien kehittä­mistä. Työpajojen avulla voidaan samalla kehitellä UNO-näytelmiä, jolloin työskentelyyn osallistuu myös UNO-­kirjailija.

UNO-työpajojen ns. perusmuodot, joita voidaan yhdistellä ja soveltaa:

1) Uuden näytelmän peruskäsitteet & näytelmän lukeminen
Työpaja käynnistetään katsauksella uuden eli nykynäytelmän peruskäsitteisiin, minkä jälkeen syvennytään käytännön harjoituksin näytelmän lukemiseen.

2) Palautetyöpajat
Työpaja antaa välineitä palautteen antamiseen ja (keskeneräisen) teoksen äärellä käytävään moninäkökulmaiseen keskusteluun. Työpajoja toteutetaan ensisijaisesti UNO-näytelmien äärellä ja työskentelyllä tuetaan tekstien kehittelyä.

3) Työskentely keskeneräisen tekstin kanssa / UNO-näytelmien kehittely
UNO-näytelmien kehittelytarpeista käsin rakennettavat työpajat antavat teattereiden henkilökunnille välineitä työskentelyyn keskeneräisten tekstien kanssa sekä syventävät näytelmän lukemisen osaamista. UNO-kirjailija on mukana työpajassa, joka voi sisältää työskentelyä näyttämöllä ja/tai muita tapoja olla tekstin äärellä. Työskentely voi olla ns. tuotantopaineetonta tekstin testailua tai se voi tähdätä demon tai lukudraaman esittämiseen yleisölle työpajan päätteeksi.

4) Räätälöidyt työpajat
Tapauskohtaisesti rakennettavien työpajojen sisällöt voivat olla yhdistelmiä edellä mainitusta tai jotain muuta teatterin omiin prosesseihin liittyvää (esim. kirjailijayhteistyön, kantaesitysprosessien, ohjelmistosuunnittelun tai eri ammattiryhmien välisen vuorovaikutuksen kehittäminen).

2) UNO Dramaturgialusta

Dramaturgialusta on vuosien 2020‑2021 aikana toteutettava kokeilu ja tutkiva prosessi, jossa UNO konsultoi 3–4 dramaturgin työhön liittyvää esimerkkitapausta sekä kartoittaa laajemmin dramaturgin työhön liittyviä tarpeita. Kokeilun tavoitteena on edesauttaa dramaturgien osaamisen nykyistä laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä teattereissa tulevaisuudessa. Se on jatkoa vuosina 2017–2018 toteutetulle UNOn Valta­kunnan dramaturgi -pilottikokeilulle.

Dramaturgialustakokeiluun osallistuvat Verkoston teattereista ainakin Kouvolan teatteri, Jyväskylän KT ja Rakastajat-teatteri. Teatterit palkkaavat dramaturgin tehtävään, joka jollain tavoin liittyy näytelmään. UNO on tämän yhteistyön tukena ja dokumentoijana erikseen määriteltävän ajan. Prosessi käynnistyy UNOn ja teatterin yhteisellä alkukartoituksella, jonka jälkeen UNO seuraa, tukee ja tutkii teatterin ja dramaturgin yhteistyön toteutumista erikseen sovitulla tavalla.

Dramaturgialustan osana selvitetään lisäksi, onko jonkinlaiselle dramaturgisia tarpeita ja tekijöitä yhteen tuovalle alustalle tarvetta kentällä jatkossa, ja minkälaisen muodon tällainen palvelu voisi toteutuessaan ottaa. Tätä kartoitus- ja kehittämistyötä tehdään yhdessä dramaturgien, teattereiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

UNO jäsentää dramaturgialustan havainnot ja kartoituksen tulokset avoimesti jaettavaksi koonniksi.

3) Muu yhteistyö

UNO-kirjailijoiden rengasmatkat
UNO-kirjailijoiden tutustumismatkat ovat osa Verkoston teattereissa paikan päällä tapahtuvaa toimintaa. Kirjailijat tapaavat teatterinjohtajan ja mahdollisuuksien mukaan myös muuta henkilökuntaa, tutustuvat tiloihin ja katsovat esityksiä. Vuosien 2020–2021 aikana matkataan ainakin Jyväskylään, Ouluun, Seinäjoelle, Kajaaniin ja teattereihin Helsingissä.

UNOn asiantuntemuksen hyödyntäminen Verkoston omassa toiminnassa
UNOn asiantuntemusta on mahdollista hyödyntää Verkoston teatterin tai muun toimijan oman tapahtuman tms. toteutukseen tai kehittelyyn liittyen. Toteutus sovitaan aina erikseen UNOn resurssien puitteissa. Yhteistyön kohteena voivat olla esim. lukudraamat, näytelmälukupiirit tai muut tapahtumat, joilla tehdään uutta näytelmää tutuksi yleisölle ja teatterin ammattilaisille.

Ajankohtaista
3
.
2

Uusin koonti Ajatushautomosta: dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita

Uusi koonti UNOn Ajatushautomo-työskentelystä: dramaturgiprosessin lopputulos

Dramaturgit olivat Uuden näytelmän ohjelman (UNO) erityisen huomion kohteena vuoden 2019 ajan. Dramaturginen työ ja ammattitaito on keskiössä näytelmän kirjoittamisen taiteellisessa prosessissa. Se on ratkaisevan tärkeää myös näytelmätekstin ja tuotantorakenteiden kohtaamispinnoilla niin ohjelmistosuunnittelullisesta näkökulmasta kuin näytelmän esitykseksi tuottamisen prosessin osana.

UNO toteutti dramaturgeille vuoden 2019 aikana kolme työn sisältöjä ja työnkuvaa tutkivaa ajatushautomotyöskentelyä sekä yhden dramaturgeille ja UNOn Verkoston teattereiden johtajille yhteisen työpajan.Näiden kohtaamisten tuloksena rakentui koonti, jonka sisältöä ovat olleet tuottamassa useat eri vaiheessa uraansa olevat dramaturgit, joilla on kokemusta erilaisissa teattereissa, alan oppilaitoksissa sekä freelancereina työskentelystä.


UNO Ajatushautomo 2019: Dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita

Kulkeeko tieto UNOsta oikeille henkilöille?

Kulkeeko tieto UNOsta teatterissasi / organisaatiossasi oikeille henkilöille? Haluatko vaihtaa yhteyshenkilöä tai lisätä uuden tekijän henkilökunnastasi verkoston sisäisen tiedotuksen sähköpostilistalle?

Laita viestiä saara@teatterikaksipistenolla.fi

Toimintakalenteri
3
.
3

Syyskuu 2021

ma 6.9. klo 10–11.30 Zoom – ETÄ
Ajatushautomo: Ohjelmistosuunnittelun taide -työskentely (teatterit)

ma 6.9. klo 14–15.30 Zoom – ETÄ
Etäkohtaamispaikka: ohjaajat ja kirjailijat

ti 28.9. klo 10–12.30 Zoom – ETÄ
UNO-webinaari: Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen

Lokakuu 2021

ti 26.10. klo 10–12.30 Zoom – ETÄ
UNO-webinaari: Moniammatillinen vuorovaikutus työvälineenä

Marraskuu 2021

ti 2.11. klo 10–15.30 Ryhmäteatteri, Helsinki – LÄHI (+ optio seurata osia etänä)
UNO-seminaari: Kuka luki, mitä luki, missä vaiheessa ja mitä varten?

ti 2.11. klo 18–20.30 Valtimonteatteri, Helsinki – LÄHI (+ optio seurata etänä)
UNO Lukudraamailta: 2020 näytelmät

ke 3.11. klo 10.30–14.30 Ryhmäteatteri, Helsinki – LÄHI (+ optio osallistua etänä osaan tilaisuutta)
Ajatushautomo: Ohjelmistosuunnittelun taide -prosessin päätös (teatterit, kirjailijat, ohjaajat)

ke 3.11. klo 17.30–18.15 + 19– Valtimonteatteri, Helsinki – LÄHI
Kantaesityskatselmus + alustus: Hehkuva aika (Sofia Aminoff)

ma 22.11. klo 10–16 Helsinki – LÄHI
Työpaja: Työskentely keskeneräisen tekstin kanssa (ohjaajat, suunnittelijat)

ti 30.11. klo 10–12.30 Zoom – ETÄ
UNO-webinaari: Näytelmän lukeminen ja taiteellinen keskustelu

Joulukuu 2021

ti 14.12.2021 Lappeenrannan kaupunginteatteri – LÄHI
DasArts-työpaja kaupunginteatterin henkilökunnalle

ke 15.12. klo 10.30-14.30 Koneen Kamari, Helsinki – LÄHI 
DasArts-palautetyöpaja (Verkoston teatterit)