Uuden näytelmän ohjelma
5
.
1

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) on Teatteri 2.0:n käynnistämä suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämiseen tähtäävä hanke, jossa kehitetään uutta näytelmää, siihen liittyvää osaamista ja käytäntöjä yhdessä näytelmäkirjailijoiden ja teatterialan toimijoiden kanssa. Teatterikentän ammattilaisten yhteistyölle ja avoimelle dialogille rakentuvan toiminnan pyrkimyksenä on taata uuden suomalaisen näytelmä­kirjallisuuden laatu ja tulevaisuus, lisätä ammattinäytelmäkirjailijoiden työn arvostusta sekä edistää uuden näytelmän esittämistä teattereissa ympäri Suomen.

Hankkeen toiminnan muodostavat kaksi toisiinsa limittyvää kokonaisuutta: ammattinäytelmäkirjailijoille suunnattu Kirjailijaohjelma sekä ammattiteattereista ja muista teatterialan toimijoista koostuva Verkosto. Lisäksi UNO tuottaa sisältöjä, jotka tutustuttavat teatterin ammattilaisia ja yleisöä uuteen näytelmään ja sen tekijöihin.

UNOn viimeisen vaiheen (2020–2021) aikana kartoitetaan tarve ja keinot saattaa hankkeessa kehitettyjä toimintamuotoja osaksi teatterikentän pysyvien toimijoiden tehtäviä. UNO päättyy keväällä 2022.

Hankkeen rahoittajat

Koneen säätiö (2016–2019)
Suomen Kulttuurirahasto (2020–2022)
opetus- ja kulttuuriministeriö (2017–2021)
UNOn Verkoston toimijat

Hankkeen aikataulu

2016–2017     Suunnittelu ja pilotointi
2018–2019    1. varsinaisen toiminnan vaihe
2020–2021   2. varsinaisen toiminnan vaihe + UNO-EXIT (kevät 2022)


UNOn arvot

UNO Arvot

Ennakkoluulottomuus ja rohkeus

Kyky ja halu arvioida kriittisesti totuttuja käytäntöjä ja tarpeen mukaan nähdä vaivaa niiden muuttamiseen.

Avoimuus

Tiedon ja ideoiden, onnistumisten ja epäonnistumisten avoin jakaminen.

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen

Osaamisen ja oivallusten jakaminen, kyky antaa ja vastaanottaa palautetta, halu kehittyä ja mennä eteenpäin. Luottamuksellisuus ja kunnioitus Kunnioitus tekijöitä ja jaettuja ideoita kohtaan, omaneduntavoittelun välttäminen.

Verkottuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö

Halu työskennellä yhdessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen ja etsiä tapoja toimia tavalla, joka hyödyttää kaikkia.

Monimuotoisuus

Erilaisten ja eri lähtökohdista tulevien toimijoiden ottaminen mukaan, erilaisten äänten tuominen kuuluviin – erilaisuus voimavarana.


UNO-EXIT

Eli millainen jälki hankkeesta jää teatterikentälle

UNO-EXIT on vuosien 2020–2021 ajan käynnissä oleva operaatio, jonka tavoitteena on saattaa hanke loppuun niin, etteivät sen saavutukset katoa teatterikentältä toiminnan päätyttyä. Onnistunut EXIT-prosessi edellyttää dialogia toimintaan osallistuneiden kanssa UNOn vaikutusten todentamiseksi. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia hankkeesta kertyneen tiedon ja työvälineiden saattamiseksi juuri oikeisiin käsiin. Myös hankkeen arviointi, toteutuksen dokumentointi ja tulosten julkaisu ovat osa tätä työtä.

SILLOITTAMINEN

Toimintamuodot / työvälineet
Mille UNOn toimintamuodoille / tehtäville olisi tarvetta jatkossa? Kenen teatterikentän pysyvän toimijan tehtäväksi ne sopisivat?

Hankkeessa kehitetyistä toimintamuodoista perataan esiin ne, joiden jatkamisesta voisi olla teatterialan toimijoille hyötyä tulevaisuudessa. Tavoitteena on etsiä näille hyväksi havaituille, mutta esimerkiksi erityisiä resursseja ja/tai osaamista vaativille tehtäville uusi pysyvämpi koti jo olemassa olevien tahojen toiminnasta. Tämä silloitus mielessä UNO tekee viimeiset vuodet mahdollisimman monipuolisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa. UNOn asiantuntemus on vielä hankkeen ajan käytettävissä toiminnan juurruttamiseksi ja tarvittaessa jatkokehittelemiseksi uuden toteuttajan toimenkuvaan sopivammaksi. UNOssa kehitetyt työmenetelmät mallinnetaan ja dokumentoidaan, ja ne ovat siten jatkossa kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Havainnot / tieto
Kenelle UNOn toiminnasta syntyneet havainnot ovat relevanttia tietoa?

UNOsta kertyy runsaasti mm. näytelmään ja sen kehittelyyn, kirjailijan ja dramaturgin työhön, teattereiden prosesseihin sekä eri ammattiryhmien vuorovaikutukseen liittyviä havaintoja. Näistä tiedoista voivat omassa toiminnassaan hyötyä mm. kirjailijat, teatterit, alan oppilaitokset, järjestöt sekä rahoittajat. Tiedon syventämiseksi ja välittämiseksi kirjoitetaan erilaisiin näkökulmiin keskittyviä artikkeleita ja tehdään muita hankkeen havaintoja jäsentäviä yhteenvetoja, jotka ilmestyvät osana UNOn loppujulkaisua. Tietoa voidaan jakaa myös keskusteluissa teatterin ammattilaisten kanssa sekä alan seminaareissa.

PALAUTE JA LAUSUNNOT

Mikä hankkeessa on ollut toimivaa? Mitä hyötyä UNOsta on ollut siihen osallistuneille? Mitä olisi kannattanut tehdä toisin? Mitä laajempia merkityksiä UNOn toiminnalla nähdään saavutettavan?

UNOon osallistuvat näytelmäkirjailijat ovat antaneet ja antavat palautteen aina oman kirjailijaohjelmansa päättyessä. Näitä palautteita on huomioitu kirjailija­ohjelmaa edelleen kehitettäessä. Lisäksi niistä on muodostettavissa kokonaiskuva siitä, minkälaisista elementeistä rakentuu hedelmällinen olosuhde kirjailijantyölle. Myös Verkostolta on kerätty palautetta UNOn toiminnan kehittämiseksi jo hankkeen aikana. Palautteista on voitu vetää alustavia johtopäätöksiä UNOn vaikutuksista ja samalla suunnata nyt käynnistyvän viimeisen vaiheen fokusta toimivimmiksi katsottuihin ja sisällöllisesti olennaisimpiin muotoihin. Kaikille UNOon osallistuneille lähetetään vuoden 2021 aikana palaute­kysely, joiden tulosten avulla reflektoidaan hanketta sen toteutuksen koko laajuudelta ja hahmotetaan sen vaikutuksia erilaisista osallistuja­positioista käsin. Lisäksi UNO pyytää eri toimijoilta asiantuntijalausuntoja hankkeen laajemmista merkityksistä ja vaikutuksista näytelmäkirjallisuudelle ja suomalaiselle teatterikentälle.

ARVIOINTI JA TULOKSET

Voidaanko UNOn katsoa edistäneen suomalaista näytelmäkirjallisuutta, sen laatua ja tulevaisuutta, lisänneen tekijöiden arvostusta tai parantaneen kirjailijoiden työolosuhteita? Onko suomalaisen näytelmäkirjallisuuden tai sen tekijöiden kannalta jokin vuonna 2022 toisin kuin vuonna 2015, ja onko UNOlla ollut tähän muutokseen positiivista vaikutusta?

UNOn suunnitteluryhmä arvioi hankkeen onnistumista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin, sen erilaisia vaikutuksia, tuottamia merkityksiä ja konkreettisia tuloksia. Suunnitteluryhmä hyödyntää arvioinnissa omaa näkemystään, toimintaan osallistuneiden palautteita ja teatteri­alan toimijoiden antamia lausuntoja. Hankkeen tärkeimmät tulokset ovat laadullisia ja ne ovat pääosin todennettavissa toimintaan osallistuneiden kokemuksista ja näkemyksistä. UNOn tuloksiksi lasketaan myös hankkeessa toteutunut konkretia: UNOssa työstetyt näytelmät ja niiden äärellä tapahtunut taiteellinen ja ammatillinen kehitys, hankkeen avustuksella syntyneet uudet yhteistyöt, ammattilaisten yhteistä ajattelua ruokkineet työskentelyt ja niissä tapahtuneet kohtaamiset sekä erilaiset näytelmään liittyvät tuotetut tapahtumat ja materiaalit.

LOPPUJULKAISU

UNOn toteutuksen dokumentaatio ja loppupäätelmät kootaan julkaisuksi, joka tulee avoimesti kaikkien saataville viimeistään keväällä 2022.Tekijät ja yhteystiedot
5
.
2

Henkilökunta

UNO Johtaja

Saara Rautavuoma
tuottaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja

– – –

+358 50 302 0706
saara@teatterikaksipistenolla.fi

UNO Dramaturgi

Paula Salminen
näytelmäkirjailija, dramaturgi

– – –

paula.salmi@gmail.com

UNO Dramaturgi

Elina Snicker
näytelmäkirjailija, dramaturgi

– – –

elinasnicker@gmail.com

UNO Suunnittelija

Jonni Pantzar
näytelmäkirjailija, tuottaja, teknikko

– – –

jonni.pantzar@gmail.com

UNO Asiantuntija

Kati Sirén

Suunnitteluryhmä

UNO suunnitteluryhmä

Saara Rautavuoma
tuottaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja

Saana Lavaste
ohjaaja, Teatteri 2.0:n taiteellinen johtaja
ohjaajantaiteen professori (TeaK)

Elina Snicker
näytelmäkirjailija, dramaturgi

Heini Junkkaala
näytelmäkirjailija, dramaturgi

Taija Helminen
näytelmäkirjailija, dramaturgi

Paula Salminen
näytelmäkirjailija, dramaturgi

Hanna Helavuori
Teatterin tiedotuskeskus TINFOn johtaja

– – –

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden
kehittämishankkeen hallinnoija
Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry
Teatteri 2.0 (y-tunnus 2353851-6)

Muut yhteystiedot

Postiosoite

Teatteri 2.0 / UNO
Hallituskatu 15 B 31
33200 Tampere


UNO In English

UNO Facebook

Tilaa UNO uutiskirje

Media
5
.
3

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt

Saara Rautavuoma

UNO Johtaja
+358 50 302 0706
saara@teatterikaksipistenolla.fi

Kuvat


UNOn henkilökuvat ladattavissa kuvapankista (linkki alla).
Valokuvien muusta kuin mediakäytöstä sovittava aina erikseen.


Kuvapankki (Flickr)

UNOn henkilökuvien tekijänoikeustiedot:

UNON HENKILÖKUNTA

Saara Rautavuoma, Paula Salminen ja Kati Sirén
© Laura Malmivaara

Elina Snicker ja Jonni Pantzar
© Tiina Eronen

NÄYTELMÄKIRJAILIJAT

2017 ja 2018 näytelmäkirjailijat
© Jukka Salminen, Tiikerikuva

2019 näytelmäkirjailijat
© Tiina Eronen, paitsi Laura Valkaman kuva kirjailijan itsensä ottama

2020 näytelmäkirjailijat
© Laura Malmivaara

Materiaalipankki
5
.
4

UNO Dramaturgialusta: Case-raportti – Jyväskylän KT, Osa-aikainen dramaturgi kaupunginteatterissa (PDF)

UNO Ajatushautomo 2019: Dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita – 27.3.2020 (PDF)

UNO Ajatushautomo 2018: Toimiva viestintä – 31.10.2018 (PDF)

UNO Ajatushautomo 2017: Kirjailijan ja teatterin yhteistyö – 17.1.2018 (PDF)

UNO tunnus

UNO-Webinaarit
5
.
5

Webinaareissa esitellään UNOssa tehtyä työtä ja jaetaan hankkeesta karttunutta tietotaitoa. Hankkeen toteutukseen eri näkökulmista paneutuvat tilaisuudet tarjoa­vat välineitä aiheesta kiinnostuneille ja ne sisältävät reilusti aikaa osallistujien kysymyksille. Zoomissa järjestettävät webinaarit ovat osa UNOn EXIT-työtä ja avoimia kaikille (edellyttää ennakkoilmoittautumista). Kunkin webinaarin tarkempi kuvaus julkaistaan muutamaa viikkoa ennen tilaisuutta. Ks. etusivun ajankohtaista.

1) Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen
– UNO Kirjailijaohjelman toiminta ja työvälineet näytelmien kehittelyyn
ti 28.9.2021 klo 10–12.30 Zoom

2) Moniammatillinen vuorovaikutus työvälineenä
– UNOn Verkoston toiminta ja ajatushautomon toteutus
ti 26.10.2021 klo 10–12.30 Zoom

3) Näytelmän lukeminen ja taiteellinen keskustelu
ti 30.11.2021 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen (viim. ke 24.11.)
Linkki lomakkeeseen

4) Dramaturgin työ
ti 18.1.2022 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen (viim. ke 12.1.)
Linkki lomakkeeseen